Fundusze UnijneLOGA

 

Gmina Kobierzyce rozpoczęła prace nad
Lokalnym Programem Rewitalizacji na lata 2015-2025

Gmina Kobierzyce pozyskała pierwsze dofinansowanie w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 - w dniu 02.03.2016 r. została zawarta umowa na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej przedsięwzięcia pn. „Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Kobierzyce” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Całkowita wartość projektu zgodnie z podpisana umową to 79 277,00 zł, z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi 71 349,30 zł.

Ideą rewitalizacji jest wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Rewitalizacja ma nie tylko za zadanie rozwiązać lub eliminować wybrane zagrożenia i problemy, jakie występują na obszarze gminy, ma też pomóc lepiej wykorzystać potencjał mocnych stron gminy jak również jej otoczenia.

Istotnym elementem prac nad programem rewitalizacji jest udział społeczeństwa w definiowaniu problemów oraz szukaniu pomysłów na ich rozwiązywanie. Na etapie prac związanych z diagnozą zjawisk kryzysowych, występujących na obszarze gminy Kobierzyce, zaplanowano przeprowadzenie badań z mieszkańcami.

Badanie prowadzone zostały przez Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o., m.in. za pomocą metody PAPI (wywiady bezpośrednie, prowadzone przez ankieterów). W związku z tym miejscowościach gminy pojawili się ankieterzy, którzy zadawali mieszkańcom pytania dot. problemów występujących na obszarze gminy i ich skali. Wyniki prac badawczych posłużą do opracowania diagnozy zjawisk kryzysowych, następnie pozwolą wytyczyć obszar zdegradowany oraz wyznaczyć obszar do rewitalizacji.

Założenia programu rewitalizacji znane będą w maju 2016, kiedy to zostaną poddane konsultacjom społecznym.

Celem projektu jest zdiagnozowanie, w oparciu o analizę zagadnień społecznych, funkcjonalno-przestrzennych, środowiskowych oraz gospodarczych, zjawisk kryzysowych występujących na obszarze Gminy Kobierzyce, wytyczenie obszarów zdegradowanych, a także wyodrębnienie obszaru planowanego do rewitalizacji. Cele te zostaną osiągnięte m.in. wyniku przeprowadzonych warsztatów i konsultacji społecznych, a także dzięki przeprowadzonym badaniom wśród mieszkańców gminy.Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji zakłada przy tym analizę oraz wybór konkretnych działań oraz projektów rewitalizacyjnych planowanych do realizacji w założonej perspektywie czasowej, mogących wyprowadzić wytypowany obszar ze stanu kryzysowego. Ujęcie w programie właściwie dobranych projektów to również warunek konieczny, aby można było ubiegać się o środki finansowe UE przeznaczone na rewitalizację - Lokalny Program Rewitalizacji jest kluczowym dokumentem w procesie ubiegania się o wsparcie w ramach działania 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” oraz daje możliwość ubiegania się o uzyskanie preferencji dla projektów rewitalizacyjnych w innych działaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.