Wyprawka szkolna 2015/2016

Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna” adresowany jest do uczniów rozpoczynających we wrześniu edukację szkolną w:
• klasach III szkoły podstawowej,
• klasach III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
• klasach IV technikum,
• także do uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do:
- szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy I, II, IV,
- gimnazjów, z wyjątkiem klasy I,
- szkół ponadgimnazjalnych tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
- ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klasy I, II i IV,
- ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I,
- ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I,
- ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klasy I i IV,
- liceów plastycznych.

Ze względu na zapewnienie przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania bezpłatnych podręczników dla ucznia klasy I, II, IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum uczniowie klasy I, II, IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum nie są odbiorcami pomocy przewidzianej w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna". Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia.

Wysokość pomocy w ramach programu:
Wysokość planowanego dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna" wynosi:
do 225 zł - dla ucznia klasy III szkoły podstawowej oraz dla ucznia klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
do 445 zł - dla ucznia klasy IV technikum. Wysokość planowanego dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych jest uzależniona od typu szkoły, rodzaju niepełnosprawności oraz podręczników, z których uczeń będzie korzystał.

Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016 w terminie do 4 września 2015 r. Szczegółowe informacje w szkołach, na stronie internetowej Gminy Kobierzyce oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.