Zaproszenie na warsztaty

02.09.2015 – godz.17:00- 19:00 – Kobierzyce UG AL. Pałacowa 1Lider logo

CEL SPOTKANIA

Określenie problemów i potrzeb obszaru Lokalnej Grupy Działania (LGD) uwzględniających perspektywę poszczególnych grup docelowych, w tym m.in.
- osób młodych, w tym osób po studiach poszukujących pracy
- osób po 50 roku życia poszukujących pracy

PLAN SPOTKANIA:

1. Prezentacja dotychczasowego dorobku LGD Lider A4 – 15 min.
2. Praca warsztatowa w podgrupach - przedmiotem rozważań będą problemy i potrzeby poszczególnych grup docelowych związane z ich funkcjonowaniem na obszarze Lokalnej Grupy Działania – 1,5 h.
3. Podsumowanie i wnioski 15 min.