12
lipiec 2024, piątek
IMIENINY: Weroniki, Jana, Bonifacego

TERAZ
bezchmurnie
20°
DZIŚ
intensywne opady deszczu
21°
JUTRO
zachmurzenie duże
23°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Sprzyjanie Rozwojowi Sportu 2016

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW NA UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ W ZAKRESIE SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU W 2016 ROKU

Termin składania wniosku : 30 września 2015
Miejsce składania wniosku : Biuro Obsługi Klienta UG Kobierzyce
Podstawa prawna : Uchwała XLIII/631/15 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Kobierzyce w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

I. Dotacji celowej udziela się pod kątem realizacji celu publicznego, który należy rozumieć jako:

1) poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;
2) osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;
3) zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Gminy Kobierzyce;
4) poprawę kondycji fizycznej i psychicznej mieszkańców Gminy Kobierzyce poprzez upowszechnianie rekreacji i aktywnego stylu życia.

II. Wsparcie finansowe rozwoju sportu następuje w drodze dotacji celowej przyznanej klubom sportowym działającym na obszarze Gminy Kobierzyce, niedziałającym w celu osiągnięcia zysku.

III.

1.Dotacja celowa udzielana jest na pokrycie kosztów związanych z realizacją celu publicznego określonego w §3 i może być przeznaczona na cele określone w art. 28 ust. 2 ustawy o sporcie tj:

1) realizację programów szkolenia sportowego,
2) zakup sprzętu sportowego,
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej — jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub

2. Z dotacji określonej w ust. 1 nie mogą być finansowane:

1) koszty transferu zawodnika z innego klubu sportowego z wyłączeniem kosztów na rzecz wojewódzkich oraz krajowych związków sportowych;
2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu;
3) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;
4) zadania i zakupy inwestycyjne;
5) zakupy budynków, lokali, gruntów;
6) budowy, modernizacje i remonty obiektów sportowych.

IV. Do wniosku, należy dołączyć oryginały lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do działania w imieniu wnioskodawcy takich dokumentów jak: 1) licencji klubu uprawniającej do udziału w rozgrywkach i zawodach odpowiedniego polskiego związku sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu;
2) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji potwierdzający status prawny wnioskodawcy oraz wskazujący osoby uprawnione do reprezentowania, wystawiony najpóźniej na 3 miesiące przed terminem składania wniosku;
3) aktualny statut wnioskodawcy.

Informacje dodatkowe:
Szczegółowych informacji w sprawie naboru udziela:
Wojciech Duczek (71) 36-98-186.

W załączeniu:

- uchwała w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Kobierzyce w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
- wniosek o udzielenie dotacji w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

 

UchwałaPARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR