Sprzyjanie Rozwojowi Sportu 2016INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW NA UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ W ZAKRESIE SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU W 2016 ROKU

Termin składania wniosku : 30 września 2015
Miejsce składania wniosku : Biuro Obsługi Klienta UG Kobierzyce
Podstawa prawna : Uchwała XLIII/631/15 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Kobierzyce w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

I. Dotacji celowej udziela się pod kątem realizacji celu publicznego, który należy rozumieć jako:

1) poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;
2) osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;
3) zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Gminy Kobierzyce;
4) poprawę kondycji fizycznej i psychicznej mieszkańców Gminy Kobierzyce poprzez upowszechnianie rekreacji i aktywnego stylu życia.

II. Wsparcie finansowe rozwoju sportu następuje w drodze dotacji celowej przyznanej klubom sportowym działającym na obszarze Gminy Kobierzyce, niedziałającym w celu osiągnięcia zysku.

III.

1.Dotacja celowa udzielana jest na pokrycie kosztów związanych z realizacją celu publicznego określonego w §3 i może być przeznaczona na cele określone w art. 28 ust. 2 ustawy o sporcie tj:

1) realizację programów szkolenia sportowego,
2) zakup sprzętu sportowego,
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej — jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub

2. Z dotacji określonej w ust. 1 nie mogą być finansowane:

1) koszty transferu zawodnika z innego klubu sportowego z wyłączeniem kosztów na rzecz wojewódzkich oraz krajowych związków sportowych;
2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu;
3) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;
4) zadania i zakupy inwestycyjne;
5) zakupy budynków, lokali, gruntów;
6) budowy, modernizacje i remonty obiektów sportowych.

IV. Do wniosku, należy dołączyć oryginały lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do działania w imieniu wnioskodawcy takich dokumentów jak: 1) licencji klubu uprawniającej do udziału w rozgrywkach i zawodach odpowiedniego polskiego związku sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu;
2) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji potwierdzający status prawny wnioskodawcy oraz wskazujący osoby uprawnione do reprezentowania, wystawiony najpóźniej na 3 miesiące przed terminem składania wniosku;
3) aktualny statut wnioskodawcy.

Informacje dodatkowe:
Szczegółowych informacji w sprawie naboru udziela:
Wojciech Duczek (71) 36-98-186.

W załączeniu:

- uchwała w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Kobierzyce w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
- wniosek o udzielenie dotacji w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

 

Uchwała