Struktura Regionu
Gmina Kobierzyce – podstawowe dane
Liczba mieszkańców ponad 17 tys.
Powierzchnia gminy 14 926 ha (149 km2)
Sąsiedztwo Gmina od południa graniczy z Wrocławiem; od wschodu - z Gminami : Siechnice i Żórawina; od południa - z Gminami: Jordanów Śląski i Borów; od zachodu - z Gminą Sobótka; od północnego zachodu - z Gminą Kąty Wrocławskie.
Położenie geograficzne

Gmina Kobierzyce położona jest na terenie Niziny Śląskiej o charakterze równinnym, przechodzącym na południu czasami w rzeźbę falistą lub nieco wyższe pagórki.

Najniższy punkt znajduje się w dolinie rzeki Ślęzy, na wschód od Bielan Wrocławskich - jego wysokość wynosi +121,1 m n.p.m. Najwyższy punkt o rzędnej +194,8 m n.p.m. znajduje się w południowej części gminy, pomiędzy Pustkowem Wilczkowskim, a Damianowicami.

Najbardziej urozmaiconą morfologią charakteryzuje się południowa i południowo-zachodnia część gminy, gdzie deniwelacje terenu dochodzą od 20 do 45m.

Warunki klimatyczne

Gminę Kobierzyce zalicza się do regionu nadodrzańskiego wrocławsko-legnickiego, najcieplejszego na Dolnym Śląsku. Średnia temperatura roczna waha się w granicach 8-8,7 ºC. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec (średnia temperatura 18,8 ºC), a najzimniejszym jest styczeń (średnia temperatura - 1,1 ºC). Zima trwa średnio 70-80 dni, wiosna 60-70 dni, jesień 50-60 dni, lato 100-110 dni.

Częstotliwość wiatrów jest zmienna. Przeważają wiatry zachodnie i południowo-zachodnie. Opady roczne wahają się w granicach 585-592 mm. Najwięcej opadów przypada na lipiec. Opady śnieżne stanowią 14% rocznej sumy opadów. Pokrywa śnieżna zalega poniżej 40 dni w roku - najkrócej w Polsce. Okres wegetacyjny - z temperaturą powyżej 5 ºC - trwa około 220-227 dni, a okres bezzimia do 300 dni.

Rolnictwo

Przeważająca część Gminy Kobierzyce to tereny typowo rolnicze. Z powierzchni 14 926 ha, aż 13 587 ha (91,12%) stanowią użytki rolne. W ich strukturze (na podstawie danych statystycznych GUS z 2005r.) dominującą pozycję mają grunty orne – 94, 78%. Inne użytki rolne to: sady (0,28%), łąki (2,18%) i pastwiska (2,76%). Lasy stanowią zaledwie 2,4%, a 6,5% pozostałe grunty i nieużytki.

Na terenie Gminy Kobierzyce przeważają gleby dobre i bardzo dobre, co stwarza dobre warunki do uzyskiwania wysokich efektów w produkcji rolniczej. Udział gruntów szczególnie cennych, tj. w klasach I-III, wynosi 85,5%.