Stypendia Naukowe Artystyczne
ZAPROSZENIE

Wójt Gminy Kobierzyce zaprasza szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Kobierzyce do udziału w:

LOKALNYM PROGRAMIE WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH UCZNIÓW GMINY KOBIERZYCE NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Celem programu stypendialnego jest wyłonienie grupy najzdolniejszych uczniów, objęcie ich opieką Gminy oraz wspieranie ich rozwoju. Działania te z pewnością przyczynią się do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności młodzieży w naszej Gminie.

Warunki uczestnictwa

Do programu można zgłaszać uczniów klas IV-VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, którzy posiadają udokumentowane osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz bardzo dobre wyniki w nauce oraz zamieszkują na obszarze gminy Kobierzyce

Opis programu

 1. Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolnego (tj. od września do czerwca – 10 miesięcy) za wybitne osiągnięcia uczniów. 
 2. Ustanowiono następujące kategorie stypendiów:
  a) stypendium naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce - przeznaczone dla uczniów, którzy uzyskali w danym roku na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej 5,8;
  b) stypendium naukowe za wysokie osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych - przeznaczone dla uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty, I, II lub III miejsce w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036 ze zm.), co najmniej na szczeblu wojewódzkim w roku szkolnym 2021/2022 oraz dla tych uczniów, którzy w roku szkolnym 2020/2021, objętym pandemią, uzyskali tytuł laureata lub finalisty, zajęli I, II lub III miejsce w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i nie brali udziału w programie stypendialnym roku 2021;
  c) stypendium artystyczne - przeznaczone dla uczniów, którzy uzyskali indywidualnie I, II lub III miejsce w konkursach artystycznych, turniejach, festiwalach na szczeblu co najmniej wojewódzkim za dany rok szkolny, a także uzyskali w danym roku na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej 4,2. 
 3. Kandydaturę stypendysty mogą zgłaszać:
  a) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,
  b) dyrektorzy szkół, wychowawcy, nauczyciele, opiekunowie naukowi lub artystyczni. 
 4. Zgłoszenie należy składać na formularzu „Wniosek o Przyznanie Stypendium Gminy Kobierzyce”. Do wniosku należy dołączyć:
  a) uwierzytelnioną przez szkołę kopię świadectwa szkolnego za dany rok szkolny;
  b) uwierzytelnione przez wnioskodawcę kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe lub artystyczne za dany rok szkolny;
  c) klauzulę informacyjną podpisaną przez wnioskodawcę. 
 5. Termin składania wniosków: od 27 czerwca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. 
 6. Złożenie wniosków jest możliwe poprzez:
  - ePUAP Urzędu Gminy Kobierzyce (kompletny, wypełniony, podpisany wniosek wraz z załącznikami);
  - wrzucenie wniosków oraz załączników do urny, która znajduje się w holu Urzędu Gminy w Kobierzycach;
  - przesłanie wniosku oraz załączników pocztą na adres (decyduje data wpływu do Urzędu): Urząd Gminy Kobierzyce, Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce

UWAGA!

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Edukacji, Kultury i Sportu pod nr tel. 71 36-98-197 lub 71 36-98-196.

Ikona PDF - Wniosek

Ikona DOC- Wniosek