Uwaga Rolnicy

suszaInformujemy, iż w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Kobierzyce niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, jakim jest susza istnieje możliwość składania wniosków o dokonanie szacowania szkód w uprawach rolnych. Wzory wniosków wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Kobierzyce – Biuro Obsługi Klienta jak również na stronie internetowej www.ugk.pl.

We wniosku należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), tzn. zarówno uprawy, w których wystąpiły szkody jak i te, w których nie odnotowano strat (dane te muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty na rok 2019 składanym do ARiMR). W zgłoszeniu należy podać także wielkość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie, (jeśli występuje).

Do wniosku o szacowanie strat dołączyć należy kserokopię aktualnego wniosku o płatności bezpośrednie w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego.

Komisja szacuje straty powstałe w wyniku suszy na podstawie raportów z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej, który prowadzi Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. W raportach IUNG określone jest zagrożenie suszą rolniczą na poziomie gminy, wskazane są również uprawy zagrożone suszą na poszczególnych kategoriach gleb.

Dla Gminy Kobierzyce zagrożenie suszą rolniczą występuje dla kategorii:

- gleby I (bardzo podatna) w uprawach:

zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, ziemniaków, chmiel, tytoń, warzyw gruntowych, krzewów owocowych, drzew owocowych, truskawek i roślin strączkowych,

- gleby II (podatna), w uprawach:

zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, ziemniaków, buraków cukrowych, chmiel, tytoń, warzyw gruntowych, krzewów owocowych, drzew owocowych, truskawek i roślin strączkowych,

- gleby III (średnio podatna), w uprawach:

zbóż jarych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, tytoń, krzewów owocowych i roślin strączkowych,

- gleby IV (mało podatna podatna), w uprawach:

krzewów owocowych.

W związku z powyższym Komisja zobowiązana jest szacować straty spowodowane suszą wyłącznie wówczas, gdy na danym terenie, w danej uprawie, na określonej kategorii gleb, zgodnie z klimatycznym bilansem wodnym, wystąpiła susza.