Ważne Informacje Dla Osób Niepełnosprawnych

orzeczenia o niepełnosprawności



ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI / O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI KTÓRYCH
WAŻNOŚĆ UPŁYNĘŁA POMIĘDZY DNIEM 9 GRUDNIA 2019 R. A DNIEM 8 MARCA 2020 R.

zachowują ważność do upływu 60. dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Warunkiem jest, aby w tym terminie (tj. pomiędzy 9 grudnia 2019 r. a 8 marca 2020 r.) złożony został w zespole orzekającym o niepełnosprawności kolejny wniosek o wydanie orzeczenia.*

ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI / O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
KTÓRYCH WAŻNOŚĆ UPŁYWA OD DNIA 8 MARCA 2020 R.

zachowują ważność do upływu 60. dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.*

W PRZYPADKU ZŁOŻONEGO WNIOSKU O WYDANIE ORZECZENIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

w okresie do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, zespół orzekający o niepełnosprawności może rozpatrzyć wniosek bez udziału osoby zainteresowanej lub dziecka, wówczas, gdy lekarz – przewodniczący składu orzekającego uzna dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny bez konieczności przeprowadzenia badania.**

KARTY PARKINGOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PLACÓWEK

zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.*

WAŻNE: przedłużenie ważności orzeczeń następuje z mocy samego prawa, na podstawie ustawy i nie wymaga potwierdzenia tego faktu przez zespół orzekający o niepełnosprawności.

*art. 15h ust 1 i 2 oraz art. 101 pkt 2 lit. a, d ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568).

**§2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2020 r., poz. 534).