Z obrad Rady Gminy Kobierzyce

XXVI Sesja Rady Gminy Kobierzyce miała miejsce 26 maja br. Radni podjęli 24 uchwały.


Jednymi z najważniejszych były uchwały dotyczące: wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia umożliwiającego realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 8 w miejscowości Kobierzyce wraz z budową sygnalizacji świetlnej”; udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej oraz wykonania zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ul. Wrocławskiej i Kolejowej w miejscowości Bielany Wrocławskie”, „Budowa chodnika do świetlicy wiejskiej w Księginicach (wyniesione przejście dla pieszych)”, „Modernizacja skrzyżowania ul. Wrocławskiej i ul. Polnej w miejscowości Bielany Wrocławskie”, „Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Kłodzkiej i ul. Sosnowej w miejscowości Bielany Wrocławskie”. Radni podjęli także uchwały dot. m.in. zmiany Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce, Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobierzyce, przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzyce i wiele innych. Plany posiedzeń oraz wszystkie podjęte uchwały znajdują się na stronie internetowej Gminy Kobierzyce www.ugk.pl.

Maria Okraszewska