"Za życiem" w Kobierzycach- najważniejsze informacje

Z dniem 1 stycznia 2017 r. rusza, także w Kobierzycach, realizacja ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Od tego dnia można składać wnioski o objecie rodziny koordynacją przez asystenta rodziny.Druki wniosku o objęcie rodziny koordynacją przez asystenta rodziny będą dostępne od 1 stycznia 2017 r. w biurze nr 11 – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach przy ul. W.Witosa18.

Wniosek będzie również dostępny na naszej stronie internetowej www.gops.kobierzyce.pl

Kto może złożyć wniosek:

1. Kobieta posiadająca dokument potwierdzający ciążę;
2. Rodzina kobiety posiadającej dokument potwierdzający ciążę;
3. Rodzina dziecka posiadającego zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Co rozumiemy przez rodzinę:

Rodzina w świetle ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oznacza odpowiednio:
• małżonków,
• rodziców dziecka w fazie prenatalnej,
• rodziców dziecka, opiekuna faktycznego dziecka, przez którego rozumie się osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, a także pozostające na ich utrzymaniu dzieci.

Na czym polega koordynacja?

Koordynacja udzielana przez asystenta rodziny polega na:
1. Opracowywaniu katalogu możliwego do uzyskania wsparcia wspólnie z:
a. kobietą posiadającą dokument potwierdzający ciążę;
b. rodziną kobiety posiadającej dokument potwierdzający ciążę;
c. rodziną dziecka posiadającego zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
2. Występowaniu na wniosek osób objętych koordynacją przez asystenta rodziny, w imieniu osób którym udzielono poradnictwa do różnych podmiotów. Powyższe dzieje się na podstawie pisemnego upoważnienia.

Co obejmuje poradnictwo udzielane podczas koordynacji?

Poradnictwo obejmuje:
1. Przezwyciężanie trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka;
2. Wsparcie psychologiczne;
3. Pomoc prawną, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych;
4. Dostęp do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

Przydatne numery telefonów:
GOPS ul. W.Witosa 18 – 71 3698000; 713698022

Dyrektor GOPS
Ludwika Teresa Oszczyk