Zwrot Podatku Akcyzowego

za paliwo rolnicze w 2017 roku

Termin składania wniosków:

- 1-28 luty 2017r. (I termin)
- 1-31 sierpień 2017r. (II termin)

Miejsce składania wniosków:

- wójt, burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego (w tym dzierżawcy)
Urząd Gminy w Kobierzycach, Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce

Załączniki do wniosku:

- faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie
- od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.- I termin,
- od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.- II termin,
lub kopie faktur potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu gminy lub miasta,
- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru,

Kwota zwrotu podatku akcyzowego:

- iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra (w 2017 r. – 1,00 zł /litr)

Limit zwrotu podatku w 2017 r.:

- kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 luty 2017r.

86 zł x ilość ha użytków rolnych

Wypłata kwoty:

- 3 - 28 kwietnia 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w I terminie
- 2 - 31 października 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w II terminie
- gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
ul. Zwycięska 8
53-033 Wrocław
tel. (71) 339 86 56

Punkt konsultacyjny DODR
dyżur: wtorek godzina: 9.00 – 14.00
ul: Wincentego Witosa 15, Ip.
55 – 040 Kobierzyce
tel. (71) 311 13 28, tel. kom. 609 79 28 48

Wniosek - ikona pdf