18
lipiec 2024, czwartek
IMIENINY: Kamila, Szymona

TERAZ
zachmurzenie małe
26°
DZIŚ
zachmurzenie małe
26°
JUTRO
bezchmurnie
27°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

ZIT WrOF

Gmina Kobierzyce w ZIT WrOF

LOGOTYPY
W nowej perspektywie finansowej Gmina Kobierzyce realizuje wiele inwestycji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) które są nowym instrumentem finansowania, zaplanowanym na lata 2014-2020. Projekty realizowane i dofinansowane z tego źródła odpowiadają w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy gminy jako części wrocławskiego obszaru metropolitalnego.

Mechanizm ZIT WrOF otworzył przed Gminą Kobierzyce całkiem nowe możliwości w obszarze ubiegania się o dofinansowanie z Funduszy UE.

Kluczową przesłanką zastosowania ZIT w Regionalnym Programie Operacyjnym WD jest przede wszystkim potrzeba realizacji wzajemnie zależnych i komplementarnych projektów.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego funkcjonują na terenie Wrocławia i jego obszaru funkcjonalnego jako instytucjonalno-organizacyjno-prawna forma wdrażania nowego unijnego mechanizmu rozwoju regionalnego, która została podniesiona do rangi Instytucji Pośredniczącej w systemie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Wrocławia oraz Marszałkiem Województwa, zgodnie z Rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301 i 1303 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego zostały utworzone na podstawie „Porozumienia z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie zasad współpracy Stron porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach ZIT WrOF” z póź. zm. W skład Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego wchodzą: Gmina Wrocław, Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice, Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Siechnice, Gmina Trzebnica, Miasto i Gmina Sobótka, Miasto Oleśnica, Gmina Długołęka, Gmina Czernica, Gmina Kobierzyce, Gmina Miękinia, Gmina Oleśnica, Gmina Wisznia Mała, Gmina Żórawina, Miasto i Gmina Oborniki Śląskie.

Wrocławski Obszar Funkcjonalny został wyznaczony na podstawie ekspertyzy pn. „Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych stolic województw” opracowanej przez dr hab. prof. Przemysława Śleszyńskiego z Polskiej Akademii Nauk na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (luty 2013 r.), obecnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIR). Tak wyznaczony obszar funkcjonalny został usankcjonowany mocą Umowy Partnerstwa, tj. podstawowym dokumentem implementującym prawodawstwo unijne w zakresie zasad i warunków wykorzystania funduszy strukturalnych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w perspektywie finansowania 2014-2020.

Ponadto ZIT WrOF, zgodnie z zapisami tzw. Ustawy wdrożeniowej z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, na podstawie opracowanej przez Związek ZIT Strategii ZIT. W tym sensie ZIT WrOF jest mechanizmem finansowym służącym realizacji projektów unijnych. Wynegocjowana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego alokacja z RPO WD 2014-2020, na realizację projektów ZIT WrOF opiewa na kwotę 291,25 mln EUR (w tym 240,8 mln EUR z EFRR i 50,45 mln EUR z EFS). Należy podkreślić, że na wartość 291,25 mln EUR sumują się dwie kwoty, tj. rezerwa krajowa zapisana w Umowie Partnerstwa 173 mln EUR oraz pula wydzielona z RPO WD przez UMWD 118,25 mln EUR.

mapa

W związku z postanowieniami art. 7 ust. 4 Rozporządzenia UE Nr 1301/2013 oraz art. 36 ust. 3 i art. 123 ust. 6 Rozporządzenia UE Nr 1303/2013 władze miejskie pełnią rolę Instytucji Pośredniczącej w systemie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego.

Funkcję Instytucji Pośredniczącej ZIT WrOF pełni Prezydent Wrocławia ‒ lider „Porozumienia międzygminnego w sprawie zasad współpracy stron porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach ZIT WrOF”. Funkcje administracyjne Instytucji Pośredniczącej ZIT WrOF realizują wydzielone w strukturach Urzędu Miejskiego Wrocławia Zespoły. Ponadto funkcję programowo-opiniodawczą w systemie wdrażania ZIT WrOF pełni Komitet Sterujący ZIT WrOF (przedstawiciele gmin wchodzących w skład ZIT WrOF), natomiast funkcję konsultacyjno-opiniodawczą ‒ Rada ZIT WrOF (przedstawiciele środowiska biznesowego, społecznego i naukowego oraz przedstawiciel Marszałka Województwa Dolnośląskiego).

Lider realizuje zadania Instytucji Pośredniczącej w zakresie przynajmniej wyboru projektów do dofinansowania, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku oraz nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku.

W ramach ZIT WrOF strategicznymi obszarami wsparcia określono następujące sektory (finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego):

 • Wspieranie działań na rzecz racjonalizacji gospodarki energią w obiektach budownictwa mieszkaniowego i w obiektach użyteczności publicznej
 • Wsparcie infrastruktury transportu niskoemisyjnego (drogi rowerowe i węzły przesiadkowe) – Projekt: Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Gmin Długołęka, Kobierzyce i Wrocław.
 • Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje do 10 tys RLM) Projekt: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobierzycach
 • Poprawa bezpieczeństwa i zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom,
 • Poprawa dostępności transportowej drogowej i kolejowej,
 • Wsparcie infrastruktury społecznej Projekt:
  Budowa żłobka w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego wraz z przedszkolem, szkołą i świetlicą wiejską w miejscowości Wysoka w Gminie Kobierzyce
 • Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Projekt:
  Przebudowa stadionu w Kobierzycach – etap I
 • Wsparcie infrastruktury edukacyjnej Projekty:
  - Budowa przedszkola w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego wraz ze żłobkiem i świetlicą wiejską w miejscowości Wysoka w Gminie Kobierzyce,
  - Budowa szkoły podstawowej w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego wraz ze żłobkiem i świetlicą wiejską w miejscowości Wysoka w Gminie Kobierzyce,

W przypadku projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, najważniejszą dziedziną jest:

Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej, podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Projekt: EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZY UE PRZYZNANEGO GMINIE KOBIERZYCE W RAMACH ZIT WROF: 21 458 071,30 ZŁ

Projekty Gminy Kobierzyce które otrzymały dofinansowanie w ramach ZIT WrOF:

 1. Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Gmin Długołęka, Kobierzyce i Wrocław
  Dofinansowanie - 2 834 750,00 zł
  Projekt realizowany w partnerstwie - wartość projektu dla Gminy Kobierzyce to: wydatki kwalifikowalne 3 335 000,00 zł, ogółem 4 094 000 zł
 2. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobierzycach
  Dofinansowanie – 8 692 607,10
  Wydatki kwalifikowalne 13 479 000,00 zł, ogółem 16 579 170,00 zł
 3. Budowa żłobka w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego wraz z przedszkolem, szkołą i świetlicą wiejską w miejscowości Wysoka w Gminie Kobierzyce
  Dofinansowanie – 1 838 785,23 zł
  Wydatki kwalifikowalne 2 163 276,73 zł, ogółem 38 516 747,13 zł
 4. Przebudowa stadionu w Kobierzycach – etap I
  Dofinansowanie – 2 710 162,60 zł
  Wydatki kwalifikowalne 5 420 325,20 zł, ogółem 6 808 560,87 zł
 5. Budowa przedszkola w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego wraz ze żłobkiem i świetlicą wiejską w miejscowości Wysoka w Gminie Kobierzyce
  Dofinansowanie - 1 996 948,79
  Wydatki kwalifikowalne 3 161 229,68 zł, ogółem 38 516 747,13 zł
 6. Budowa szkoły podstawowej w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego wraz ze żłobkiem i świetlicą wiejską w miejscowości Wysoka w Gminie Kobierzyce
  Dofinansowanie - 1 525 423,02
  Wydatki kwalifikowalne 11 734 023,21, ogółem 38 769 347,97
 7. EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka) Dofinansowanie - 1 859 394,56 zł. Projekt realizowany w partnerstwie - wartość projektu dla Gminy Kobierzyce to: wydatki kwalifikowalne i ogółem 2 187 523,01 zł