19
lipiec 2024, piątek
IMIENINY: Marcina, Wincentego, Wodzisława

TERAZ
pochmurnie
23°
DZIŚ
bezchmurnie
26°
JUTRO
zachmurzenie duże
27°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Rewitalizacja

Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE O OBJĘCIU NIERUCHOMOŚCI OBSZAREM REWITALIZACJI ORAZ SPECJALNĄ STREFĄ REWITALIZACJI

Rada Gminy Kobierzyce podjęła uchwałę Nr XLVIII/939/2023 z dnia 22.06.2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Kobierzyce (obszar obejmuje: Biskupice Podgórne zachód, Małuszów, Magnice południe, Kobierzyce zachód, Wierzbice centrum, Cieszyce, Pustków Żurawski, Pustków Wilczkowski, Tyniec nad Ślęzą centrum) na podstawie art. 8 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.). Ww. Uchwała weszła w życie 22.07.2023 r.

Na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 Ustawy o rewitalizacji nie ustanowiono na rzecz Gminy Kobierzyce prawa pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji.

Rada Gminy Kobierzyce nie podjęła uchwały na podstawie art. 25 ww. ustawy w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Jak sprawdzić, czy nieruchomość leży w obszarze objętym uchwałą?

W Systemie Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego (www.wrosip.pl) w module "Plany miejscowe" (zawartość mapy/legenda) znajduje się warstwa "Obszary zdegradowane i rewitalizacji", za pomocą której można sprawdzić po adresie lub po numerze działki, czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji.

Miejsce złożenia dokumentów:

 • za pośrednictwem platformy ePUAP 
 • w formie elektronicznej na adres: info@ugk.pl (tylko w przypadku zaznaczenia we wniosku odbioru osobistego i dostarczenia oryginalnego wniosku przy odbiorze zaświadczenia),
 • osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
  Biuro Obsługi Klienta
  Aleja Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce
  Tel.: 713698130 lub 713698106
  Parter

Miejsce odbioru Zaświadczenia:

 • Referat Inwestycji Nieruchomości i Środowiska
  Aleja Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce
  Tel.: 713698134
  Parter, pokój nr 4

Kto może wystąpić z wnioskiem

Osoba fizyczna, osoba prawna posiadająca interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Godziny przyjmowania osób zainteresowanych:

poniedziałek - piątek 7:30—15:30

Opłaty:

 • Opłata skarbowa za wydanie Zaświadczenia – 17 zł;
 • W przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłatę skarbową należną Gminie Kobierzyce można wpłacać:

We wpłatomacie lub w kasie Urzędu Gminy Kobierzyce, Al. Pałacowa 1 – 1 piętro, pokój nr 107 lub przelewem bankowym na konto bankowe BS KOBIERZYCE nr 29 9575 0004 0130 5055 5555 5555.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia, a w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika również dowód zapłaty opłaty skarbowej do pełnomocnictwa.

Zwolnienie z opłaty skarbowej określa art. 7, natomiast wyłączenie z opłaty skarbowej reguluje art. 2, ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Opłata skarbowa (za wydanie Zaświadczenia) podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty, nie dokonano czynności urzędowej, nie wydano zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji). Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek na podstawie, którego organ podatkowy wzywa organ, który nie dokonał czynności urzędowej lub nie wydał wnioskowanego dokumentu do przekazania tego wniosku lub zgłoszenia albo poświadczonych kopii wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej lub adnotacją o uiszczeniu opłaty w przypadku kiedy dowód zapłaty został zwrócony.

Z wnioskiem o zwrot opłaty skarbowej winien zwrócić się podatnik (wnioskodawca, inwestor), a także pełnomocnik działający w jego imieniu jednakże zwrot opłaty skarbowej nastąpi na rzecz podatnika.

Zwrot opłaty skarbowej może zostać dokonany na rachunek bankowy wskazany we wniosku, gotówką w kasie urzędu lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany adres, przy czym zgodnie z przepisami kwota zwrotu pomniejszana jest o koszty opłaty pocztowej.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Zaświadczenie jest wydawane na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia, bez zbędnej zwłoki, w terminie do 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, służy zażalenie.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • Wniosek Strony o wydanie zaświadczenia (wniosek powinien zawierać: Dane identyfikacyjne wnioskodawcy tj. imię, nazwisko/nazwa i adres zamieszkania/siedziby, treść żądania wraz z wykazaniem interesu prawnego oraz czytelny podpis),
 • Oryginał lub uwierzytelniony, zgodnie z art. 33 § 3 k.p.a. odpis pełnomocnictwa obejmującego umocowanie do reprezentowania wnioskodawcy przed organami administracji publicznej w sprawach administracyjnych – w przypadku reprezentowania przez Pełnomocnika,
 • Dowód uiszczenia opłaty od udzielonego Pełnomocnictwa lub prokury,
 • Dowód uiszczenia opłaty od dokonania czynności urzędowej tj. wydania Zaświadczenia.

Ikona PDF Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego rewitalizacji

 

Ikona PDFUCHWAŁA NR XLVIII/939/2023 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Kobierzyce