19
lipiec 2024, piątek
IMIENINY: Marcina, Wincentego, Wodzisława

TERAZ
pochmurnie
23°
DZIŚ
bezchmurnie
26°
JUTRO
zachmurzenie duże
27°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Urząd

Dowód osobisty – wniosek o wydanie dokumentu

Dowód osobisty wydaje się na wniosek.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej wypełnionym przez organ gminy na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę i danych pobranych z rejestru PESEL, podpisanym przez wnioskodawcę za pomocą urządzenia umożliwiającego złożenie i odwzorowanie podpisu własnoręcznego.

PAMIĘTAJ ! Nie wypełniaj formularza papierowego. Urzędnik wypełni wniosek elektronicznie na podstawie podanych przez Ciebie danych

Wnioskodawca może również złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego, niezawierający odwzorowania własnoręcznego podpisu oraz odcisków palców, przy użyciu usługi elektronicznej, udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w systemie teleinformatycznym, po uwierzytelnieniu w sposób, o którym mowa w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W takim przypadku, z wyłączeniem wniosku o wydanie dowodu osobistego dla osoby do 12. roku życia, osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku zgłosić się do organu gminy, w której złożyła wniosek, w celu złożenia odcisków palców i odwzorowania podpisu własnoręcznego. Po bezskutecznym upływie terminu (30 dni), wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun lub kurator.

Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku (przy złożeniu wniosku musi być obecne dziecko, które ukończyło 5 lat, osoba ubezwłasnowolniona całkowicie oraz osoba ubezwłasnowolniona częściowo). Wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

Od osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, która ukończyła 12. rok życia, pobiera się odciski palców wskazujących obu dłoni za pomocą elektronicznego urządzenia do pobierania odcisków palców.

W dowodzie osobistym osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, która:

 1. ukończyła 12. rok życia i nie może złożyć własnoręcznego podpisu, 
 2. nie ukończyła 12. roku życia – w miejscu przeznaczonym na podpis zamieszcza się informację: „BRAK PODPISU / NO SIGNATURE”.

Ważne:

 1. Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej. 
 2. Pełnoletni obywatel RP zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty. 
 3. Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek, nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin. 4
 4. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12. roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty jego wydania. 
 5. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12. rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania. 
 6. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12. rok życia, od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców, jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty jego wydania. 
 7. Dowód osobisty posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną. 
 8. Dowód osobisty umożliwia jego posiadaczowi:
  • uwierzytelnianie w usługach online za pomocą profilu osobistego;
  • składanie podpisu osobistego;
  • potwierdzanie obecności w określonym czasie i miejscu. 
 9. Certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego:
  • Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
  • Certyfikat podpisu osobistego zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która:
  1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wyraziła zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu;
  2) ukończyła 13. rok życia i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu wyraził rodzic, opiekun lub kurator tej osoby;

  Ponadto, osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin. W takim przypadku zgodę na zamieszczenie certyfikatu podpisu osobistego wyraża ta osoba.
 10. Dowody osobiste wydawane są bezpłatnie. 
 11. Dowody osobiste wydawane są w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

Uwaga:

W momencie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego strona może wyrazić zgodę na przekazanie do Rejestru Danych Kontaktowych (RDK) imienia, nazwiska, numeru PESEL, numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail. Wpis do RDK jest dobrowolny i bezpłatny. Odbywa się ponadto wyłącznie za zgodą osoby, której dane mają zostać wpisane do RDK. Każda osoba pełnoletnia, która posiada numer PESEL, a w związku z tym figuruje w rejestrze PESEL, może przekazać swoje dane kontaktowe do RDK. Może to zrobić samodzielnie, w urzędzie miasta lub gminy albo poprzez e-usługi. Osoba uprawniona zdecyduje, które dane kontaktowe przekaże, jak długo będą one przechowywane w RDK, a w razie potrzeby zmieni je lub usunie.

Wymagane dokumenty:

 1. Dowód osobisty. 
 2. Kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35´45 mm 

Uwaga: do wniosku o wydanie dowodu osobistego załącza się kolorową fotografię o wymiarach 35×45mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego.

Fotografię wykonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Osoba na fotografii patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice.

WrócPARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR