18
lipiec 2024, czwartek
IMIENINY: Kamila, Szymona

TERAZ
bezchmurnie
25°
DZIŚ
bezchmurnie
25°
JUTRO
bezchmurnie
27°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Urząd

Informacja o przetwarzaniu w UGKobierzyce

1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych osobowych.

Gmina Kobierzyce
reprezentowana przez Wójta Gminy Kobierzyce
z siedzibą w Kobierzycach, al. Pałacowa 1,
e-mail: info@ugk.pl.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.

Paweł Eljasiński

Urząd Gminy Kobierzyce,
Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce.

Wszelkie zapytania w sprawie przetwarzania danych osobowych należy kierować pocztą na podany powyżej adres lub pocztą elektroniczną na adres: IOD@ugk.pl

3. Które dane należy nam podać?

Dane zbieramy i przetwarzamy tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla jakich zostały zebrane, wynikających z przepisów prawa. Zakres danych jest różny w zależności od tego, dla jakiego celu są one wykorzystywane.

4. W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe uzyskujemy na podstawie i przetwarzamy w następujących celach:

A. Zgoda osoby której dane dotyczą (podstawa prawna art.6 ust.1 a) RODO) np.
• realizacja zamówionej usługi Newsletter,
• udział w organizowanych przez Administratora konkursach.

B. Zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (podstawa prawna art.6 ust.1 b) RODO) np.
• umowy udzielenia dofinansowania,
• umowy dzierżawy.

C. Wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (podstawa prawna art.6 ust.1 c) RODO) np.:
• realizacja ustawowych zadań urzędu określonych w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych aktach prawnych regulujących zadania własne i zlecone realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego,
• wystawienie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych.

D. W naszym prawnie uzasadnionym interesie (podstawa prawna art.6 ust.1 f) RODO ) np.:
• zapewnienie bezpieczeństwa obiektów oraz mienia,
• ustalania obrony i dochodzenia roszczeń,
• tworzenia zestawień, analiz i statystyk,
• wsparcia obsługi, w tym poprzez przyjmowanie zgłoszeń o awariach.

5. Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

W szczególności przetwarzamy dane osobowe:

 • klientów,
 • osób związanych z nami umowami,
 • osób zamawiających usługę Newsletter,
 • osób przebywających na terenie administratora Danych.

Przetwarzamy także dane osobowe innych administratorów danych, które zostały powierzone nam w celu świadczenia usług i realizacji zadań.

Dane przetwarzane są zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa oraz warunkami uzgodnionymi umownie.

6. Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przekazujemy:

 • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności na podstawie zawartych umów powierzenia w tym:
  - podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne,
  - pomoc prawną,
 • innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu w tym:
  - podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  - podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze)

7. Uprawnienia osób, których dane osobowe dotyczą.

Możecie Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący Państwa danych osobowych) o:

 • dostęp do danych,
 • sprostowanie danych,
 • usunięcie danych,
 • ograniczenie przetwarzania,
 • przeniesienia danych do innego administratora.

Zgodnie art. 21 rozporządzenia możecie Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w tym profilowania):

 • na potrzeby realizacji marketingu bezpośredniego,
 • jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes.

W przypadku naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji o przysługujących Państwu prawach można znaleźć na stronie „Prawa osoby, której dane dotyczą" oraz bezpośrednio w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Zgodnie z art. 22 osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomaty­zowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. Biorąc pod uwagę powyższe informację informujemy, że nie stosujemy wobec Państwa danych osobowych zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

10. Czy Państwa dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Szanowni Państwo na chwile obecną nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR