12
lipiec 2024, piątek
IMIENINY: Weroniki, Jana, Bonifacego

TERAZ
zachmurzenie małe
22°
DZIŚ
intensywne opady deszczu
21°
JUTRO
zachmurzenie duże
23°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Urząd

Prawa osoby, której dane dotyczą

1. Prawo dostępu do danych

zgodnie z tym prawem art. 15 rozporządzenia osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich.

2. Prawo do sprostowania

zgodnie z tym prawek art. 16 rozporządzenia każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Prawo do usunięcia danych („prawo do zapomnienia”) - zgodnie z tym prawem art. 17 rozporządzenia Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe. Administrator może odmówić usunięcia danych, jeśli np.

  • przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego,
  • przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
  • z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego,
  • do celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania

zgodnie z tym prawem art. 18 rozporządzenia osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

  • kwestionowania prawidłowości danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu tych danych, żądając w zamian ograniczenia,
  • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie której dotyczą do ustalenia, dochodzenia roszczeń,
  • gdy osoba wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia czy uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne.

Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania.

4. Prawo do przeniesienia danych

zgodnie z tym prawem art. 20 rozporządzenia osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.

5. Prawo do sprzeciwu

zgodnie z tym prawem art. 21 rozporządzenia osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba, że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR