17
kwiecień 2024, środa
IMIENINY: Rudolfa, Roberta

TERAZ
słabe opady deszczu
DZIŚ
słabe opady deszczu
JUTRO
słabe opady deszczu

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Marzec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Gmina

Budżet

 

 

Co to jest budżet?

Budżet gminy to roczny plan przewidywanych dochodów i wydatków uchwalany przez Radę Gminy w grudniu na rok następny. Projekt przygotowuje Wójt Gminy, a następnie przedstawia go Radzie Gminy.

Na projekt budżetu składają się zaplanowane przez jednostki niezbędne wydatki na realizację obowiązkowych zadań gminy oraz wnioski mieszkańców, sołtysów i radnych dotyczące proponowanych inwestycji i remontów. O zaplanowanych wydatkach decyduje wielkość wszystkich możliwych do uzyskania dochodów w danym roku (dochody własne - z podatków i mienia, a także subwencje oraz dotacje z budżetu państwa).

Budżet realizuje Wójt Gminy przy pomocy Urzędu Gminy Kobierzyce, a także jednostek podległych, jak szkoły, przedszkola, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu. Część zaplanowanych zadań realizują inne podmioty, takie jak: stowarzyszenia sportowe, kulturalne i społeczne oraz straż pożarna.

O wielkości zgromadzonych dochodów oraz wydanych środkach, Wójt Gminy informuje mieszkańców oraz organy kontrolne w comiesięcznych sprawozdaniach. Dodatkowo, dwa razy w roku, przedstawia raporty opisowe (półroczne i roczne).

Ocenę działań Wójta w zakresie realizacji budżetu (osiągniętych dochodów oraz poniesionych wydatków) dokonuje Rada Gminy Kobierzyce w tzw. absolutorium. Natomiast nad przestrzeganiem przepisów prawa przy wykonywaniu budżetu czuwają również organy kontrolujące.

 

Na co są wydawane pieniądze?

W budżecie zaplanowane są zarówno środki na bieżące funkcjonowanie samorządu oraz realizację zadań wynikających z prawa, jak również pieniądze przeznaczone na inwestycje. W Gminie Kobierzyce ze środków budżetowych realizowane są m.in. takie zadania:

- drogi i chodniki - budowa i remonty dróg, jak też ich oświetlenie, stawianie wiat i ich remonty, odśnieżanie, czyszczenie przystanków i studzienek, wykaszanie i sprzątanie poboczy, transport zbiorowy, itp.;

- oświata przedszkolna, szkolna i gimnazjalna – budowa placówek oświatowych, utrzymanie wszystkich jednostek oświatowych oraz dowożenie uczniów do szkół;

- pomoc społeczna - zasiłki stałe, okresowe, rodzinne, dodatki mieszkaniowe oraz utrzymanie jednostek realizujących zadania;

- wodociągi i kanalizacja - budowa i modernizacja sieci oraz dopłaty do ceny wody dla mieszkańców;

- kultura i sport oraz biblioteki;

- gospodarka komunalna - utrzymanie cmentarzy, planowanie przestrzenne, ochrona środowiska.

Budżet gminy w sferze dochodów od ponad 10 lat utrzymuje się na wysokim poziomie, a w 2014 roku osiągnął najwyższą wartość w historii Gminy Kobierzyce, czyli ponad 118 mln zł.
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR