18
kwiecień 2024, czwartek
IMIENINY: Bogusława, Apoloniusza

TERAZ
zachmurzenie małe
DZIŚ
zachmurzenie małe
JUTRO
słabe opady deszczu

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Marzec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Gmina

Zagospodarowanie przestrzenne

Plany zagospodarowania przestrzennego

 

W Gminie Kobierzyce obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które pokrywają 100% jej powierzchni. Ponadto w trakcie sporządzania jest wprowadzanych wiele zmian w obowiązujących planach, które są odpowiedzią na zapotrzebowanie inwestorów oraz mieszkańców.

 Równie ważny jest dostęp do najnowszych informacji o zagospodarowaniu przestrzennym, zmianach i zjawiskach zachodzących w lokalnym środowisku. Zwłaszcza w dobie rozwoju technologii pozyskiwania i przetwarzania danych geoprzestrzennych. Odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie w tym temacie było powstanie portalu:

PRZEJDŹ DO STRONY

 

Celem budowy Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP w Powiecie Wrocławskim była poprawa dostępu do informacji poprzez wykorzystanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Dzięki temu samorządy zyskały narzędzie, które dało możliwości realizacji elektronicznych usług publicznych oraz zwiększyło efektywność pracy administracji. System cały czas jest rozwijany i unowocześniany, a mieszkańcy i inwestorzy zyskują nowe moduły informacyjne.

 W serwisie można znaleźć dane z zakresu:

- administracji: granice gmin, miejscowości, jednostki administracyjne;

- adresów: nazwy miejscowości, nazwy ulic, punkty adresowe;

- komunikacji: drogi, projektowane drogi, drogi główne, linie kolejowe;

- ewidencji nieruchomości: jednostki ewidencyjne, granice i numery działek, budynki, kontury użytków, tereny zabudowane, analiza własności;

- tereny inwestycyjne: lokalizacja potencjalnych terenów pod inwestycje, informacje dotyczące właściciela, przeznaczenia w mpzp, infrastruktury technicznej, komunikacji itp.;

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:„uogólniające” przeznaczenie terenów dla całego powiatu wrocławskiego (po zaznaczeniu ikony „identyfikuj elementy” i naciśnięciu na interesujący teren/działkę wyświetli się okno: „zidentyfikowane obiekty”, gdzie będzie można zobaczyć oryginalny rysunek i tekst planu);

- dane ogólnogeograficzne: nazwy gmin, obszary rezerwatów, lotniska, porty rzeczne, kolej, stacje kolejowe, linie przesyłowe, wody powierzchniowe, poziomice, itp.;

- rastry: mapy ewidencyjnej, mapy zasadniczej, mapy topograficznej.

 

Dokładny sposób poruszania się i korzystania z Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP jest szczegółowo opisany w menu: „Serwis map” - „Instrukcja”.

Studium, czyli kierunki polityki przestrzennej gminy

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem planistycznym określającym politykę przestrzenną gminy. Nie stanowi on jednak aktu prawa miejscowego, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dlatego na podstawie Studium nie można wydawać decyzji administracyjnych, m.in. pozwoleń na budowę.

Studium ma charakter planowania ogólnego, które wyznacza ramy dla działań szczegółowych zawartych w miejscowych planach. Określa się w nim przede wszystkim:

- kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów;

- kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod zabudowy;

- obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego;

- obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

- obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

- obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa;

- obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 mkw. oraz obszary przestrzeni publicznej;

- obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;

- kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej;

- obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi;

- obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny;

- obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji;

- granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;

- inne obszary problemowe, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania występujących w gminie.

Rolę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w polityce samorządów znacznie wzmocniła Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.). Nałożyła ona obowiązek, by nowo sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego były zgodne z obowiązującym Studium.

Mając na uwadze fakt, jak ważny wpływ na sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ma aktualne Studium, władze gminy Kobierzyce - niezwłocznie po wejściu w życie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - przystąpiły do sporządzenia jego zmiany. Efektem tego było przyjęcie 28 sierpnia 2009r. przez Radę Gminy Kobierzyce uchwały nr XXXVI/418/09 w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kobierzyce.

PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR