17
kwiecień 2024, środa
IMIENINY: Rudolfa, Roberta

TERAZ
słabe opady deszczu
DZIŚ
słabe opady deszczu
JUTRO
słabe opady deszczu

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Marzec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Gmina

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobierzycach


INWESTYCJA W EKOLOGIĘ I ZDROWIE MIESZKAŃCÓW

Projekt Gminy Kobierzyce pn.: "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobierzycach" znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 4.2 Gospodarka Wodno-Ściekowa. Warto podkreślić, że jest to najwyższa kwota dofinansowania, jaka została przyznana Gminie Kobierzyce w obszarze funduszy UE. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 27 kwietnia 2017 r.

Na terenie aglomeracji Kobierzyce funkcjonują 2 oczyszczalnie ścieków, w Pustkowie Żurawskim i Kobierzycach. Obie oczyszczalnie są przeciążone a dopuszczalne normy dla ścieków oczyszczonych - okresowo przekroczone. W ramach realizacji projektu została zaprojektowana i wykonana kompleksowa modernizacja oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobierzycach. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie prawidłowego poziomu oczyszczania wszystkich ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji Kobierzyce. Po rozbudowie oczyszczalnia w Kobierzycach będzie obsługiwać cały obszar aglomeracji. Projekt jest niezbędny z punktu widzenia innych inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej realizowanych przez Gminę Kobierzyce i polegających na rozbudowie sieci kanalizacyjnej. Zmodernizowana oczyszczalnia będzie odbierała ścieki z nowo wybudowanych sieci. Celem realizacji projektu jest możliwość oczyszczania 1 400 m3 ścieków na dobę zgodnie z i przepisami prawa polskiego i UE, w tym z Dyrektywą 91/271/EWG. Realizacja inwestycji wpłynie pozytywnie na poprawę stanu wód poprzez znaczne ograniczenie odprowadzania nieoczyszczonych ścieków. Operatorem oczyszczalni będzie Spółka z.o.o Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z.o.o.

Dofinansowanie ze środków UE– 8 692 607,10 zł
Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW - pożyczka o wartości 4 768 000,00 zł
Wydatki kwalifikowalne 13 479 000,00 zł, ogółem 16 579 170,00 zł

Projekt "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobierzycach", nr projektu:
RPDS.04.02.02-02-0001/16 ,
został zrealizowany jest w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Projekt dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

www.wfosigw.wroclaw.pl

loga
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR