27
styczeń 2023, piątek
IMIENINY: Jana, Przybysława, Anieli

TERAZ
słabe opady śniegu
DZIŚ
słabe opady śniegu
JUTRO
słabe opady śniegu
-0°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Grudzień 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Gospodarka odpadami komunalnymi

Aktualności

Od stycznia 2023 r. miesięczna stawka za wywóz śmieci w Gminie Kobierzyce wzrosła z 29 zł do 41 zł za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość. Powodem podwyżki jest radykalne podnoszenie cen przez firmy, które zajmują się odbieraniem odpadów. To efekt wzrostu kosztów odbioru, transportu i składowania odpadów, na który złożyły się m.in. podwyżki cen paliw i energii, a także sytuacja na rynku surowców wtórnych. Podnoszenie opłat mieszkańcom to zawsze ostateczność, jednak uzyskana w przetargu najkorzystniejsza oferta jest wyższa aż o ok. 85% za tonę odebranych i zagospodarowanych odpadów.

Nawet podniesienie opłaty za odpady komunalne nie pokryje wszystkich kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu. Do gospodarki odpadami gmina dopłaci z budżetu nawet kilka milionów złotych. Oznacza to mniej pieniędzy na inne zadania.

Mieszkańcy nadal mogą korzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ulga z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi 2 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej. Z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny ulga wynosi 1 zł za każdego członka rodziny wielodzietnej.

W przypadku chęci skorzystania z ulgi, właściciel nieruchomości, który jeszcze z ulgi nie korzysta, jest zobowiązany złożyć korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nową deklarację lub jej korektę, należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiła ulga. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła ulga. Deklarację można złożyć przez e-puap, tradycyjnie pocztą lub w Urzędzie Gminy Kobierzyce.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmienia terminu i sposobu płatności. Opłatę za wywóz odpadów komunalnych należy wpłacać w terminie do 10-tego każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który dokonywana jest płatność, na indywidualny numer rachunku bankowego, który nie uległ zmianie. Oznacza to, że opłatę w podwyższonej wysokości należy wnosić począwszy od opłaty za styczeń, w terminie do 10 lutego 2023r. i dalej odpowiednio w kolejnych miesiącach.


 

We wtorki i czwartki w godz. 7.30 - 15.30 - Biuro Obsługi Klienta WPO ALBA S.A., czynne w
Urzędzie Gminy Kobierzyce al. Pałacowa 1 w Kobierzycach i pod numerem telefonu: 71 36 98 182 lub tel. kom. 538 899 670.

Wszelkie zgłoszenia, w tym nieprawidłowości w odbiorze odpadów komunalnych, można składać poprzez formularz kontaktowy
(eBOK) dostępny pod adresem: https://www.alba.com.pl/ebok/wywoz-odpadow

 

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Kobierzyce informuje, że z dniem 01.01.2021r. ulega zmianie wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata wynosi - 29 zł od każdej osoby zamieszkującej na nieruchomości

Od dnia 01.01.2021r. przysługują zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • 2 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
  • 1 zł za każdego członka rodziny wielodzietnej

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmienia terminu i sposobu płatności. Zadeklarowaną opłatę za wywóz odpadów komunalnych należy wpłacać w terminie do 10 każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który dokonywana jest płatność, na indywidualny numer rachunku bankowego, który nie uległ zmianie.

Zawiadomienia wraz z blankietami o zmianie wysokości opłaty obowiązujące od 01.01.2021 zostaną wysłane do mieszkańców za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną.

Podstawa prawna:

  • Uchwała nr XXIV/478/2020 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 listopada 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
  • Uchwała nr XXII/418/2020 Rady Gminy Kobierzyce w dnia 18 września 2020r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
  • Uchwała nr XXII/419/2020 Rady Gminy Kobierzyce w dnia 18 września 2020r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Informujemy, że od 01.01.2021 r. właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie których powstają odpady komunalne zostają wyłączeni z gminnego systemu odbierania odpadów.

Odbiór odpadów będzie wymagał zawarcia przez Państwa indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem odbierającym odpady komunalne wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9 b ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).

Zmiana wynika z podjętej uchwały nr XXII/421/2020 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 18 września 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/309/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz uchwały nr XVII/286/16 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi oraz wszystkich uchwał zmieniających do w/w uchwał.

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, dostępny jest pod adresem:
https://ug-kobierzyce.sisco.info/?id=3513

Informujemy, że nie będzie obowiązku składania deklaracji w celu zamknięcia kont podatników.


Szanowni Mieszkańcy!

Uprzejmie informujemy, że firma WPO ALBA SA po odbiorze odpadów selektywnie zbieranych tj. metali i tworzyw sztucznych, papieru, szkła i odpadów biodegradowalnych (BIO) zgromadzonych w workach, powinna pozostawić w chwili odbioru ww. odpadów na danej posesji worki w odpowiedniej ilości na zasadzie „na wymianę”, z ograniczeniem ilości worków na odpady BIO (max. 5 worków na wymianę). Ograniczenia dotyczące worków BIO zostały wprowadzone z uwagi na duże i zmienne ilości wytwarzanych odpadów biodegradowalnych.

Zachęcamy do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji – jest to najbardziej ekologiczna metoda ograniczenia ilości bioodpadów, dzięki której można otrzymać bardzo wartościowy nawóz do swojego ogrodu.

Ponadto informujemy, iż każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, w przypadku zapotrzebowania na dodatkowe worki do selektywnej zbiórki odpadów może je pobrać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pełczycach (czynnym w środy i soboty w godz. 9-18), w Urzędzie Gminy Kobierzyce lub u Sołtysa danej miejscowości.

Przypominany również, że odbiór odpadów segregowanych od mieszkańców (tworzyw sztucznych i metali, papieru, szkła i odpadów BIO) może odbywać się w workach lub w pojemnikach, oznaczonych odpowiednimi kolorami. W celu otrzymania pojemnika na wybraną frakcję odpadów (lub rezygnację z pojemnika i zamianę na worek) należy zmienić odpowiednio deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - i postawić znaki "x" w pkt G przy wybranym sposobie gromadzenia odpadów segregowanych.

Ulotka  Ulotka 


Informujemy, że od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobierzyce oraz inne uchwały w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi.

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi uchwałami, które dostępne są w zakładce Gospodarka Odpadami Komunalnymi – Uchwały.

Przypominamy Państwu również, że z uwagi na znaczny wzrost kosztów zagospodarowania niesegregowanych odpadów komunalnych, bardzo ważna jest właściwa segregacja odpadów. Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi zasadami segregacji odpadów komunalnych na terenie gm. Kobierzyce przedstawionymi w naszej ulotce oraz dostępnymi na stronie www.ugk.pl w zakładce: Jak segregować.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych i stwierdzonej nieprawidłowości w prowadzeniu selektywnej zbiórki, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, stosownie do art. 6 ka ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Pamiętać należy, że nieprawidłowa segregacja skutkować może wszczęciem postępowania celem ustalenia podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednocześnie informujemy, iż wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usługi polegającej na odbiorze, zbieraniu, transporcie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kobierzyce oraz zagospodarowania tych odpadów” Wykonawca - podmiot, który będzie odbierał odpady komunalne na terenie gm. Kobierzyce od 1 lutego 2021 r. tj.:

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA SA, ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław, tel. 71 3375100.
Telefon kom. 538 899 670