27
luty 2024, wtorek
IMIENINY: Gabiela, Anastazji

TERAZ
zachmurzenie duże
DZIŚ
zachmurzenie duże
JUTRO
słabe opady deszczu

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Styczeń 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Informator

GOPS

  • GOPS w Kobierzycach, fot. M. Mazurkiewicz


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Mieszkańcy gminy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, mogą liczyć na pomoc pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Celem ich działań jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie problemów, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby i możliwości. Działania te skupiają się przede wszystkim na podejmowaniu działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia podopiecznych Ośrodka oraz ich integracji ze środowiskiem.

 

Zadania Ośrodka obejmują w szczególności:

 

1) realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej;

2) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;

3) realizację rządowych programów pomocy społecznej i miejskich programów osłonowych;

4) przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych;

5) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych;

6) realizowanie Funduszu Alimentacyjnego i prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych;

7) realizacja programu współfinansowanego z EFS „Aktywizacja klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach”;

8) realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;

9) realizacja programu dla uczniów niepełnosprawnych „Uczeń na wsi”;

10) realizacja świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia tj.

- stypendia szkolne,

- zasiłek szkolny,

11) prowadzenie obsługi technicznej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

12) realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

13) realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;

14) realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;

15) obsługa administracyjna - Zespół Interdyscyplinarny;

16) realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej;

17) inne zadania wynikające z upoważnienia lub przepisów prawa.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

ul. Wincentego Witosa 18, 55-040 Kobierzyce

tel. +48 71 36 98 000

faks: +48 71 36 98 001

 

Wykaz pracowników oraz telefonów pracowników GOPSPARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
KOSiR
KOSiR