28
luty 2024, środa
IMIENINY: Teofila, Makarego, Romana

TERAZ
słabe opady deszczu
DZIŚ
słabe opady deszczu
JUTRO
pochmurnie
13°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Styczeń 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Informator

KOK


24 marca 2017 r. podczas XXIV Sesji Rady Gminy Kobierzyce, podjęto uchwałę nr XXIV/436/17 w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji” i nadania jej statutu. Podjęto również uchwałę nr XXIV/437/27 w sprawie zmiany nazwy i statutu Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach.

Na mocy w/w uchwał i nadanych statutów z dniem 1 czerwca 2017 r. funkcjonują Kobierzycki Ośrodek Kultury oraz Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji. Dyrektorem Kobierzyckiego Ośrodka Kultury jest Pani Maria Bokun, natomiast Dyrektorem Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Pani Maja Muszyńska.

Kobierzycki Ośrodek Kultury, jako samorządowa instytucja kultury, prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie upowszechniania kultury, sztuki, edukacji i wychowania. Podstawowym celem KOK-u jest pozyskanie i przygotowanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenie jej wartości oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą. Wśród podstawowych zadań KOK-u zawartych w statucie instytucji znalazły się m. in.: kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze, prowadzenie zespołowych i indywidualnych form aktywności twórczej, koordynowanie działalności w zakresie organizacji imprez na terenie gminy Kobierzyce, prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, gromadzenie, przechowywanie i ochronę materiałów bibliotecznych, rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturą oraz wiele innych.

Kobierzycki Ośrodek Kultury realizuje zadania poprzez organizację imprez kulturalnych, mających na celu popularyzację celów statutowych, a w szczególności: wieczorów literackich, koncertów, przeglądów i festiwali, wycieczek, wystaw, konkursów w różnych dziedzinach sztuki, dyskotek, organizację wypoczynku letniego i zimowego. Kobierzycki Ośrodek Kultury proponuje mieszkańcom Gminy Kobierzyce szerokie spektrum sekcji artystycznych. W zajęciach uczestniczą dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy. W bogatej ofercie zajęć kulturalnych, ogromnym zainteresowaniem cieszą się warsztaty plastyczne, taneczne, wokalne, nauka gry na instrumentach, zumba, j. angielski i zajęcia chemiczne. W skład zespołów wokalno-instrumentalnych wchodzą zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli, czego doskonałym przykładem jest ludowy zespół „Jarzębina”. Wśród innych znanych form aktywności kulturalnej mieszkańców Gminy Kobierzyce należy wymienić Kabaret Seniora „Teściowa”, młodzieżowy zespół wokalny „No Name” czy chór „Diament”. Wraz z początkiem roku szkolnego 2017/18 oferta zajęć kulturalnych KOK ostała wzbogacona o warsztaty hafciarskie i szydełkowania, ceramikę, chór dziecięcy, zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych. Szczegółowe informacje dotyczące zajęć i działalności prowadzonej przez KOK dostępne są na stronie internetowej www.kultura-kobierzyce.pl.

KOK realizuje swoje zadania także poprzez realizację programu pracy świetlic profilaktyki środowiskowej, który obejmuje problematykę zapobiegania i zwalczania nikotynizmu, alkoholizmu i narkomanii wśród dzieci i młodzieży, poprzez wskazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu i rozwijania naturalnych uzdolnień i zainteresowań. Stanowi on jeden z ważniejszych elementów działalności wychowawczej KOK, ukierunkowanej na przeciwdziałanie tym niekorzystnym zjawiskom. Zajęcia prowadzone w świetlicach profilaktycznych skierowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży z terenu gminy Kobierzyce, ale również do rodziców i opiekunów prawnych uczestników zajęć. Celem funkcjonowania świetlic profilaktycznych jest minimalizowanie (na podstawie obserwacji) i eliminowanie zachowań patologicznych (uzależnienie, agresja). Podstawą a zarazem środkiem do osiągnięcia celów wynikających z zadań programowych są głównie zabawy i ćwiczenia interakcyjne, pogadanki, różnego rodzaju zajęcia w kołach zainteresowań, imprezy, przedstawienia, wystawy i inne formy. Przeważają tu metody aktywizujące. Instruktor prowadzący zajęcia pełni rolę opiekuna, inspiratora i przewodnika. Celem pośrednim wynikającym z powyższego jest uspołecznienie dzieci poprzez propozycje skierowane do nich przez KOK.

Za drugi podstawowy cel swojej działalności, KOK przyjął zapewnienie dzieciom opieki oraz tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka, poprzez zajęcia dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńcze. Działania ukierunkowane są na zaspokajanie podstawowych potrzeb wychowanków. Organizowanie warunków do nauki własnej, pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, jak również zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej dostosowane do potrzeb i dysfunkcji dzieci. Istotnym elementem jest możliwość twórczego spędzania czasu wolnego, jak również prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej dla dzieci i młodzieży. KOK wdraża nowoczesnych form profilaktyki bazując oczywiście na profesjonalnych programach profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

W ramach działalności prowadzonej przez Kobierzycki Ośrodek Kultury funkcjonuje Biblioteka KOK, działająca w obrębie krajowej sieci bibliotek. Biblioteka w Kobierzycach prowadzi filie w miejscowościach Bielany Wrocławskie, Wierzbice, Tyniec Mały, Jaszowice oraz punkty biblioteczne w miejscowościach Pustków Żurawski oraz Tyniec nad Ślęzą, które oferują Czytelnikom: aktualizowane zbiory o charakterze ogólnym, na które składają się: literatura dla dorosłych – polska i zagraniczna, literatura dla dzieci i młodzieży, poezja, dramat, literatura popularnonaukowa, czasopisma; swobodny dostęp do Internetu – do dyspozycji czytelników stanowiska komputerowe; szeroką ofertę kulturalną i edukacyjną.

KOK posiada filie w Bielanach Wrocławskich oraz Tyńcu Małym, a także prowadzi zajęcia w miejscowości Wysoka. W filiach poza Kobierzycami, Ośrodek realizuje zadania zlecone i własne, oferując lokalnej społeczności alternatywę spędzania wolnego czasu poprzez propagowanie sztuki i kultury.
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
KOSiR
KOSiR